Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Proxecto relativo as obras de "Dragaxe no Porto de Meira (Pontevedra)"

Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de “DRAGAXE NO PORTO DE MEIRA”, en formato pdf, así como o presuposto en formato excel*.

(*AVISO.- Advírtese de que a publicación do presuposto en formato excel unicamente ten como finalidade facilitar a preparación de ofertas económicas por parte dos licitadores, e que, en todo caso, O DOCUMENTO VÁLIDO É O PUBLICADO EN FORMATO EN PDF.)

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación das obras relativas ao proxecto de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 2/2019/CNTOB, atópase publicado, dende o día 7 de marzo de 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:


http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=480284
 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.”